زندگی کردن …

آن روزها را هنوز به خاطر دارم …

نه … نمی شود که آدم روزهای زندگی کردن را ( نه زنده بودن را ) فراموش کند …

یا حتی نسبت به آن ها ذره ای بی تفاوت شود …

تا زمانی که نفس می آید و می رود و زنده هستی؛ همان خاطراتِ زندگی کردن هاست که سرِ پایت نگه می دارد …

این روزا ها چقدر دلتنگم …دلتنگِ کمی زندگی کردن …

 

 

اسماعیل سلیمی

می‌خواهید دیدگاهتان را بیان کنید؟